bglogo
bgabga

Statika staveb

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích za období cca 12 let. V současné době máme realizovaných již cca 1200 stavebních děl v České republice i v zahraničí.

Objednatel Název zakázky, fotogalerie Specifikace rozsahu zakázky
(co řeší – např. novostavba, stavební úpravy, opravy, rekonstrukce atp)
Termín dokončení zakázky
(rok)
R-Atelier s.r.o. ZPŘÍSTUPNĚNÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ – SOUBOR STAVEB ZELNÝ TRH – LABYRINT + MINCMISTROVSKÝ SKLEP Projektová dokumentace byla zpracována z hlediska požadavku budoucí využitelnosti podzemních prostor. Statická část projektu se zabývala stávajícím stavem konstrukcí, jejich ohledáním a ohodnocením, statickými zásahy do starých sklepních obezdívek i do v minulosti vybudovaného zajištění, vstupy do sklepních prostor z úrovně chodníku, propojením sklepení, vložením zcela nových konstrukcí, zajištěním okolních objektů (domů , kolektoru), atd. 12/2009
VUT V BRNĚ FAKULTA STAVEBNÍ VÝZKUMNÉ CENTRUM JOSEFA RESSELA Centrum bude disponovat administrativní částí vybudovanou na 2 nadzemní podlaží + podkroví a jedno podzemní a dále pak přednáškovým sálem s možností projekce sloužícím jako reprezentativní část areálu. V centru jsou plánovány dva halové objekty, anechoická komora a další přidružené stavby. V rámci projektové dokumentace byly provedeny kompletní návrhy založení (plošní i pilotové) a nosných konstrukcí všech uvažovaných objektů (ocelové, betonové a dřevěné konstrukce). 10/2009
PS Brno SÍDLO FIRMY PS BRNO PŘESTAVBA A DOSTAVBA OBJEKTU VÍDEŇSKÁ Budova o několika podlažích a podzemních garážích vybudovaná z části v rámci již stávajících konstrukcí byla zcela rekonstruována a dále pak nastavěna o dalších 7 podlaží. Nástavba si vyžádala podchycení základové spáry ve stísněných poměrech, posílení sloupů, atd. 10/2009
Česká republika – Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje STATICKÝ POSUDEK OBJEKTU OO PČR LETOVICE Cílem posouzení bylo zjištění stávajících porušení konstrukcí objektu, jejich pasportizace, zjištění jejich závažnosti s prognózou do budoucna. Posouzení bylo provedeno na budově systému MS-OB s ohledem na konkrétní projevy porušení, základový a nosný systém a povodně, které proběhly městem. 10/2009
ESOX, spol. s r.o. ZVÝŠENÍ ÚNOSNOSTI STROPNÍ KONSTRUKCE NAD 2.NP V RD OBŘANSKÁ 803/182, BRNO – MALOMĚŘICE Z důvodu v budoucnu uvažovaného vytvoření obytného podkroví a z důvodu zateplení podlaží pod půdou byla zvýšena únosnost stávající stropní konstrukce nad 2.NP provedením spřažení stávajících stropních trámů a železobetonové desky se zateplením stropní konstrukce místností pod půdou. 09/2009
Projektis, s.r.o. STAVEBNÍ ÚPRAVY MŠ A ZŠ LOVČICE, F.1. SO 01 HLAVNÍ BUDOVA – STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŮDNÍ VESTAVBA Stávající budova základní a mateřské školy v obci Lovčice je porušena nerovnoměrným prosedáním základových spár, které se projevuje trhlinami na fasádách i vnitřních omítkách. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno ke stabilizaci objektu metodami hlubinného zakládání, které přenesou část zatížení od horní stavby objektu do únosnějších a stabilnějších podložních vrstev a nadále se pohyby objektu výrazně uklidní. Objekt samotný je určen rovněž k sepnutí v jedné úrovni (v úrovni stropů nad 1.NP) lanem v žb trámci a trhliny jsou určeny k sešití helikálními výztužemi.
Stávající využití budovy zůstává beze změny, tedy zůstává školou.
09/2009
R projekt Česko-bavorský geopark, Děkanství-Centrum ČBG Jedná se o kompletní renovaci stávajícího děkanství do původní podoby s přidáním nového výtahu a přizpůsobením rozčlenění vnitřních prostor novému využití. Budova by velmi zchátralá Statika objektu byla sanována s přednostním respektováním původní historické konstrukce stavby a okolních kamenných stěn. 08/2009
NPÚ ÚOP v Telči OPRAVY STROPNÍCH TRÁMŮ A KROVU ZÁMKU V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU Historické stropy a krovy hlavní budovy zámku a věže byly určeny k opravám. Jejich stav byl mnohde velmi neutěšený až havarijní a opravy si vyžádaly velmi citlivý přístup s použitím klasickým metod sanací a tvorby dřevěných konstrukcí. Jedná se o dlouhodobé opravy na významném památkovém objektu. 11/2008
NPÚ ÚOP v Olomouci HRAD ŠTERNBERK – opravy konstrukcí krovů a stropů Kompletní projekt oprav dřevěných prvků stropních a krovových soustav. Bylo provedeno zaměření prvků, statický, konstrukční, mykologický průzkum a dále pak pasportizace trhlin ve stěnách a stropech. Výsledný návrh oprav byl zpracován při zachování, co největšího množství stávajícího dřeva s důrazem na rekonstrukci dřevěných soustav do původního vzhledu. 08/2008
Tescan ADMINISTRATIVNĚ VÝROBNÍ OBJEKT FIRMY TESCAN, ZALOŽENÍ JEŘÁBU Návrh základové a zajišťovací konstrukce pro vystavění staveništního jeřábu na kraji stavební jámy, stávající inženýrské sítě pod jeřábem byly v průběhu stavby zachovány. 02/2008
ST-OS Oslavany REKONSTRUKCE VODOJEMU V OSLAVANECH Celková rekonstrukce značně porušených nosných konstrukcí vodojemu. Výpočetní model byl vytvořen na celou konstrukci se započítáním dynamických účinků od větru. 03/2007
Majitel nemovitosti REKONSTRUKCE RODINNÉHO DOMU HOLUBOVA v Brně Celkové řešení z hlediska zakládání a statiky při rekonstrukci stávající části objektu a přístavbě nové části. Dvě patra nové části jsou uložena na stropní konstrukci dvojgaráže. 06/2006
Soběšičtí nadšenci Rozhledna v Soběšicích Vybudování rozhledny bylo iniciováno soběšickými rodáky a místním spolkem. Jedná se o objekt založený na žb desce podporované mikropilotami. Na tuto desku je pak zakotvena ocelová konstrukce o výšce 19.10m. 07/2005
Novatech POSOUZENÍ NOVÉHO ROZMÍSTĚNÍ STROJŮ STŘIKOLISŮ A ZATÍŽITELNOSTI STROPNÍ KONSTRUKCE Bylo určováno nejvýhodnější rozmístění těžkých strojních zařízení na stávající stropní konstrukci a její odezva. Rozmístění výrobní linky podléhalo nárokům objednatele, dále pak statickým a dynamickým účinkům vlastních strojů a odezvě stávající nosné konstrukce. 06/2005
Železárny Štěpánov REKONSTRUKCE JEŘÁBOVÉ DRÁHY V ŽELEZÁRNÁCH ŠTĚPÁNOV Jednalo se o rekonstrukci stávající jeřábové dráhy v rámci slévárny uvedeného podniku. Objekt slévárny je vytvořen ze tří částí. Na starší (původní) část navazují z každé strany nově přistavěné celky. 10/2004
Ing. Arch. Libor Vlček HALA A ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA FIRMY DG TIP Projektováno byl administračně provozní a skladovacího komplex výše uvedené firmy. Pro tento účel byly vystavěny skladová hala s přístavky provozního oddělení a dále skeletová obezděná dvoupatrová budova pro administrační účely firmy. 05/2004