Statika staveb

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích.

Posílení základových spár objektu, posílení stropních konstrukcí, vytvoření nových stropních konstrukcí, nové konstrukce krovu, sanace a posílení svislých konstrukcí.
2020
Posílení základových spár objektu, posílení stropních konstrukcí, vytvoření nových stropních konstrukcí, nové konstrukce krovu, sanace a posílení svislých konstrukcí.
2020
V areálu zámku byly provedeny opravy, rekonstrukce, zesílení a další stavební práce historického zdiva valů, podzemních prostor, ohradních stěn. Část vzácných ohradních stěn byla na místě srovnána unikátní navrženou technologií a k tomu navrženými konstrukčními prvky. Veškeré konstrukce a prvky byly prováděny s ohledem na využívání starých postupů stavění, aby nenarušily vzhled ani funkčnost původního zdiva.
2019
Založení stavby bylo provedeno na železobetonové základové desce s hutněnými násyp z drceného kameniva, horní nosné konstrukce z ocelových rámů s využitím původních ocelových prvků.
2019
Posílení nosných konstrukcí sloupů, průvlaků, stropnic a stropních desek patrových garáží nákupních center.
2019 – 2020
Návrh ocelové lávky pro pěší přes řeku Svitavu v Brně na ulici Zábrdovické.
2018
Posílení základové spáry pomocí systému mikropilot a železobetonových převázek kotvených do základů objektu, sanace trhlin, zvýšení tuhosti objektu pomocí předpínaných ŽB trámců.
2015
Návrh dřevěné lávky přes řeku Dřevnici, lávka uvažována betonovými opěrnými pilíři podporovanými mikropilotami.
2014
V rámci úprav objektu byl tento zevrubně prohlédnut s důrazem na stavebně technický stav stávajících nosných konstrukcí, případné projevy statického porušení, konstrukční vady, aj. Z prohlídky a ohledání konstrukcí a prvků byly navrženy stavebně konstrukční opravy budovy a nové prvky nutné pro plánované úpravy, rovněž i dostavba výtahu.
2014
Přístavba haly vytvořené z ocelových nosných rámů založených na patkách podporovaných mikropilotami s navázáním na okolní provozy.
2012
Stávající železobetonová konstrukce byla sanována v celých plochách. Železobetonové konstrukce byly zbaveny degradovaných vrstev betonu, výztuží, zbývající výztuže odrezeny a profily byly posíleny na potřebnou únosnost. Byla instalována nová hydroizolace, odvodnění mostu, skladba, zábradlí, dilatační přechody.
2012
Podlažní bytové domy s projektovanými základovými systémy, svislými a vodorovnými nosnými konstrukcemi.
2012-2013
Posílení základové spáry pomocí systému mikropilot a železobetonových převázek kotvených do základů objektu, sanace trhlin, přezdění nosných konstrukcí.
10/2011
Zpracování dokumentací pro všechny projektové stupně, autorský dozor při provádění železobetonových, ocelových, zděných i dřevěných konstrukcí.
V rámci dokumentace pro stavební povolení, provedení stavby a realizačního stupně jsou pro účely čištění vod posuzovány a navrhovány převážně železobetonové a ocelové vodotěsné objekty (jímky, nádrže, žlaby, šachty, atd.).
2010-2018
Posouzení stávajících stavů objektů šachet a kanálů, vyztužení železobetonových desek konstrukcí šachet, kolektorů, rozvodných kanálů, atd. Konstrukce jsou v komunikacích pojížděné, případně v zelených pásech.
2010-2018
Dílo tvoří bronzová socha spravedlnosti, která je postavená na soklu z betonu s povrchem umělého broušeného kamene. Pod „nadzvednutou“ krychlí sochy vyvěrá voda z trubicového prvku s tryskami. Voda je sbírána lineárním kanálem a drážkami vedenými kolem podstavy.
2010
Třípodlažní objekt s uliční a dvorní částí vybudovaný částečně na původním sanovaném a posíleném domě.
10/2010
Rodinný dům, Podhoří 103 v Kuřimi, byl plánován k opravám, regeneraci a přistavění garážového stání před vlastní objekt. Garážové stání je situováno před čelní stěnu objektu do zářezu svahu. Tento, budoucí, zářez bylo nutné zajistit i se zajištěním stávající budovy.
2010
Projektová dokumentace byla zpracována z hlediska požadavku budoucí využitelnosti podzemních prostor. Statická část projektu se zabývala stávajícím stavem konstrukcí, jejich ohledáním a ohodnocením, statickými zásahy do starých sklepních obezdívek i do v minulosti vybudovaného zajištění, vstupy do sklepních prostor z úrovně chodníku, propojením sklepení, vložením zcela nových konstrukcí, zajištěním okolních objektů (domů , kolektoru), atd.
12/2009
Centrum bude disponovat administrativní částí vybudovanou na 2 nadzemní podlaží + podkroví a jedno podzemní a dále pak přednáškovým sálem s možností projekce sloužícím jako reprezentativní část areálu. V centru jsou plánovány dva halové objekty, anechoická komora a další přidružené stavby. V rámci projektové dokumentace byly provedeny kompletní návrhy založení (plošní i pilotové) a nosných konstrukcí všech uvažovaných objektů (ocelové, betonové a dřevěné konstrukce).
10/2009
Budova o několika podlažích a podzemních garážích vybudovaná z části v rámci již stávajících konstrukcí byla zcela rekonstruována a dále pak nastavěna o dalších 7 podlaží. Nástavba si vyžádala podchycení základové spáry ve stísněných poměrech, posílení sloupů, atd.
10/2009
Cílem posouzení bylo zjištění stávajících porušení konstrukcí objektu, jejich pasportizace, zjištění jejich závažnosti s prognózou do budoucna. Posouzení bylo provedeno na budově systému MS-OB s ohledem na konkrétní projevy porušení, základový a nosný systém a povodně, které proběhly městem.
10/2009
Z důvodu v budoucnu uvažovaného vytvoření obytného podkroví a z důvodu zateplení podlaží pod půdou byla zvýšena únosnost stávající stropní konstrukce nad 2.NP provedením spřažení stávajících stropních trámů a železobetonové desky se zateplením stropní konstrukce místností pod půdou.
09/2009
Stávající budova základní a mateřské školy v obci Lovčice je porušena nerovnoměrným prosedáním základových spár, které se projevuje trhlinami na fasádách i vnitřních omítkách. Z výše uvedených důvodů bylo přistoupeno ke stabilizaci objektu metodami hlubinného zakládání, které přenesou část zatížení od horní stavby objektu do únosnějších a stabilnějších podložních vrstev a nadále se pohyby objektu výrazně uklidní. Objekt samotný je určen rovněž k sepnutí v jedné úrovni (v úrovni stropů nad 1.NP) lanem v žb trámci a trhliny jsou určeny k sešití helikálními výztužemi.
Stávající využití budovy zůstává beze změny, tedy zůstává školou.
09/2009
Jedná se o kompletní renovaci stávajícího děkanství do původní podoby s přidáním nového výtahu a přizpůsobením rozčlenění vnitřních prostor novému využití. Budova by velmi zchátralá Statika objektu byla sanována s přednostním respektováním původní historické konstrukce stavby a okolních kamenných stěn.
08/2009
Historické stropy a krovy hlavní budovy zámku a věže byly určeny k opravám. Jejich stav byl mnohde velmi neutěšený až havarijní a opravy si vyžádaly velmi citlivý přístup s použitím klasickým metod sanací a tvorby dřevěných konstrukcí. Jedná se o dlouhodobé opravy na významném památkovém objektu.
11/2008
Kompletní projekt oprav dřevěných prvků stropních a krovových soustav. Bylo provedeno zaměření prvků, statický, konstrukční, mykologický průzkum a dále pak pasportizace trhlin ve stěnách a stropech. Výsledný návrh oprav byl zpracován při zachování, co největšího množství stávajícího dřeva s důrazem na rekonstrukci dřevěných soustav do původního vzhledu.
08/2008
Návrh základové a zajišťovací konstrukce pro vystavění staveništního jeřábu na kraji stavební jámy, stávající inženýrské sítě pod jeřábem byly v průběhu stavby zachovány.
02/2008
Celková rekonstrukce značně porušených nosných konstrukcí vodojemu. Výpočetní model byl vytvořen na celou konstrukci se započítáním dynamických účinků od větru.
03/2007
Celkové řešení z hlediska zakládání a statiky při rekonstrukci stávající části objektu a přístavbě nové části. Dvě patra nové části jsou uložena na stropní konstrukci dvojgaráže.
06/2006
Vybudování rozhledny bylo iniciováno soběšickými rodáky a místním spolkem. Jedná se o objekt založený na žb desce podporované mikropilotami. Na tuto desku je pak zakotvena ocelová konstrukce o výšce 19.10m.
07/2005
Bylo určováno nejvýhodnější rozmístění těžkých strojních zařízení na stávající stropní konstrukci a její odezva. Rozmístění výrobní linky podléhalo nárokům objednatele, dále pak statickým a dynamickým účinkům vlastních strojů a odezvě stávající nosné konstrukce.
06/2005
Jednalo se o rekonstrukci stávající jeřábové dráhy v rámci slévárny uvedeného podniku. Objekt slévárny je vytvořen ze tří částí. Na starší (původní) část navazují z každé strany nově přistavěné celky.
10/2004
Projektováno byl administračně provozní a skladovacího komplex výše uvedené firmy. Pro tento účel byly vystavěny skladová hala s přístavky provozního oddělení a dále skeletová obezděná dvoupatrová budova pro administrační účely firmy.
05/2004