Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích.

Kompletní rekonstrukce objektu od základů, přes nosné stěny, stropní konstrukce, krov až po dostavbu části objektu, okolní pažící konstrukce z hlediska úprav terénů, atd.
2020
Statické posouzení porušení budovy mateřské školy s návrhem oprav.
2020
Zvýšení tuhosti objektu, sanace svislých zděných konstrukcí, vytvoření nových stropních a střešních konstrukcí, vybudování nového schodiště.
2017
Jednalo se o statické zajištění objektů domů po havárii vodovodního řadu. Zásahy byly prováděny od stabilizací základových spár, přes stěny, stropy až po střešní konstrukce s navazujícími stavebními pracemi v exteriérech a interiérech.
2015
Jednalo se o statické zajištění objektů domů po havárii vodovodního řadu. Zásahy byly prováděny od stabilizací základových spár, přes stěny, stropy až po střešní konstrukce s navazujícími stavebními pracemi v exteriérech a interiérech.
2015
V rámci dlouhodobé spolupráce zpracovává naše společnost projektové dokumentace pro průběžné opravy stávajících šachet a energokanálů a dále pak dokumentace na tyto nové objekty.
2015
Stávající konstrukce sila a třídičů lomového kamene byly, po provedeném přepočtu a průzkumech, konstrukčně posíleny na potřebnou úroveň pro jejich další užívání dle potřeb Objednatele. V současné době probíhá na objektu dlouhodobé sledování.
2015
Stávající konstrukce objektu byla přepočítána na nové přitížení zprovozněním dvou pater v rámci krovu budovy jakožto kancelářských prostor. Prvky, u nichž to bylo nutné, byly posíleny na potřebnou únosnost.
2015
Stávající objekty v areálu objednatele byly určeny ke kompletním i dílčím opravám. Práce byly prováděny z hlediska statiky objektů, jejich zakládání, dále pak vnitřních sítí, výplní, stěn, stropů a dokončovacích úprav.
2015
Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. zpracovala kompletní projektové dokumentace na zajištění výše uvedených objektů porušených havárií vodovodního řadu. Sanace objektů spočívala v zajištění jejich základových spár, zvýšení tuhostí nosných stěn, zajištění otvorů a stropních konstrukcí, sanací trhlin, vytvoření rozpěrných prvků, atd.
2014
Jednalo se o opravy vily s přístavbou okolních funkčních objektů.   
2014
Jednalo se o sanaci železobetonových tribun sestávající z odstranění degradovaného betonu, nahrazení výztuží, reprofilací betonových prvků a opatření betonových dílů nátěry.
2013
Oprava mostu v areálu nemocnice v Kroměříži spočívala v kompletní opravě betonových nosných konstrukcí mostu, opravě zábradlí zábradlí, odvodnění a navázání mostu na přilehlé komunikace.
2013
Předmětná budova byla postižena nerovnoměrným prosednutím základové spáry a došlo k porušení její tuhosti. Dle ohledání došlo k výraznějšímu poklesu v rámci základových linií bližších k říčnímu korytu. Sanace objektu bude provedena stabilizací základové spáry pomocí mikropilot typu TITAN, následně pak ztužením horní stavby systémem předpjatých žb trámců, lícové skořepiny v nejvíce porušené prostoře a dále pak sešitím trhlin pomocí systému vysokopevnostních šroubovic.
2011
V rámci regenerace školní budovy byly na žádost objednatele prohlédnuty krovové konstrukce nad objektem školy a stropní konstrukce, kromě toho byl posouzen stav celého objektu. Z prohlídek a průzkumů byl sestaven výkres průzkumných prací a dokumentace zajištění konstrukce krovu.
2010
Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posudku stávající havarované sklepní prostory pod objektem Poledníkova 11 v Brně – Líšni i s návrhem sanačních opatření navazujících na provedenou prohlídku. Kontaktování Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, který provedl zásah na místě. Objekt je určen pro rodinné bydlení.
2010
Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posouzení stavebně technického stavu budovy F Kroměřížské nemocnice v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně.
2010
Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posudku stávající havarované sklepní prostory pod objektem Poledníkova 11 v Brně – Líšni i s návrhem sanačních opatření navazujících na provedenou prohlídku.
2010
Rodinný dům, Podhoří 103 v Kuřimi, byl plánován k opravám, regeneraci a přistavění garážového stání před vlastní objekt. Garážové stání je situováno před čelní stěnu objektu do zářezu svahu. Tento, budoucí, zářez bylo nutné zajistit i se zajištěním stávající budovy.
2010
V rámci probíhajících oprav zámku bylo rozhodnuto majitelem o sešití výrazné trhliny v jednom ze štítů budovy. Štít je vybudován v tloušťce minimálně 300mm z cihel plných pálených na maltu vápennou. Celková délka trhliny z vnější strany štítu je cca 15.0m, z vnitřní strany štítu cca 7.0m.
2009
Historická budova byla v průběhu let posuzována a opravována na konstrukcích krovu, nosných konstrukcích kostela, základových konstrukcích. Jedná se o dlouholetou akci, na které stále průběžně probíhají práce. Budova kostela je výjimečná svou nosnou konstrukcí, která je vytvořena jako železobetonová. Jedná se o výjimečnou stavbu jak z hlediska konstrukční, tak zejména památkového a postupy sanačních prací musí být tomuto přizpůsobeny. Oprava krovových konstrukcí, výměna krytiny, fasády kostela, návrh stabilizace stavby na méně únosném podloží.
12/2009
Rekonstruované objekty jsou vesměs porušeny vykloněním od svislé roviny, zejména degradací pojiva ve sparách, destrukcí kusových staviv, kavernami a mnohdy i nešetrnými zásahy z minulosti. Snahou obdobných sanací je vždy uvedení stěn do původního stavu po konzultacích s orgány památkové péče, jejich statické zajištění nebo případné zvýšení únosnosti z hlediska požadavků objednatele a učinit taková opatření, aby byly konstrukce zachovány pro další generace.
12/2009
Vyhlášeno jako Sanační dílo roku 2011

Jedná se o objekt stávající těžní věže v areálu strojíren. Strojírny Oslavany využívají vstupní oblast bývalého dolu Kukla. Rosicko-oslavanská uhelná pánev patří k nejstarším a zároveň nejmenším u nás.

09/2009
Statická část projektu pro obnovu s opravou a sanací hlavní budovy hradu, přístavků, původních podzemních vodojemů, hradeb, kasemat a dalších objektů. Dále pak rekonstrukce Hlídky č. 4 v areálu parku kolem Špilberku.
07-09/2009
Na předmětné budově stávajícího gymnázia v Kyjově (Klvaňovo gymnázium) byla projektována nástavba a zprovoznění podkroví. Stávající objekt byl porušen četnými trhlinami, vykloněním průčelní stěny a prosedáním základových spár. Celková statika objektu byla řešena pomocí zvýšení tuhosti předpjatými lany, hlubinným založením a sanací trhlin.
06/2008
Rekonstrukce objektu z hlediska značně porušených železobetonových konstrukcí a jejich snížené únosnosti. Kino bylo v době svého vzniku dimenzováno jako atomový kryt.
05/2008
Sanační opatření z hlediska záchrany klenbových konstrukcí s malbami, sanace trhlin a podchycení prosedající základové spáry. Bylo provedeno zachycení výrazně prosedající věže kostela, sanace potrhaných kleneb, sešití trhlin, atd. Malby kleneb jsou určeny k restaurování.
12/2007
Celková rekonstrukce značně porušených nosných konstrukcí vodojemu. Výpočetní model byl vytvořen na celou konstrukci se započítáním dynamických účinků od větru.
03/2007