bglogo
bgabga

Sanace a rekonstrukce objektů

edná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích za období cca 12 let. V současné době máme realizovaných již cca 1200 stavebních děl v České republice i v zahraničí.

Objednatel Název zakázky Specifikace rozsahu zakázky
(co řeší – např. novostavba, stavební úpravy, opravy, rekonstrukce atp)
Termín dokončení zakázky
(rok)
THERMOPLUS, s.r.o. Projektová dokumentace pro opravu šachet a energokanálů V rámci dlouhodobé spolupráce zpracovává naše společnost projektové dokumentace pro průběžné opravy stávajících šachet a energokanálů a dále pak dokumentace na tyto nové objekty. 2015
ČESKOMORAVSKÝ ŠTĚRK, a.s. KAMENOLOM OLBRAMOVICE ZHODNOCENÍ ÚNOSNOSTI A STABILITY STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ  Stávající konstrukce sila a třídičů lomového kamene byly, po provedeném přepočtu a průzkumech, konstrukčně posíleny na potřebnou úroveň pro jejich další užívání dle potřeb Objednatele. V současné době probíhá na objektu dlouhodobé sledování. 2015
SPOLEČNOST-24 s.r.o. Čechyňská 14a, Brno Stávající konstrukce objektu byla přepočítána na nové přitížení zprovozněním dvou pater v rámci krovu budovy jakožto kancelářských prostor. Prvky, u nichž to bylo nutné, byly posíleny na potřebnou únosnost. 2015
BioVendor-laboratorní medicína a.s. ZAJIŠTĚNÍ STATIKY OBJEKTU, ARCHITEKTONICKÁ A STAVEBNĚKONSTRUKČNÍ ČÁST Stávající objekty v areálu objednatele byly určeny ke kompletním i dílčím opravám. Práce byly prováděny z hlediska statiky objektů, jejich zakládání, dále pak vnitřních sítí, výplní, stěn, stropů a dokončovacích úprav. 2015
SASTA CZ a.s. STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OBJEKTŮ KELČANY 25 A 34 Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. zpracovala kompletní projektové dokumentace na zajištění výše uvedených objektů porušených havárií vodovodního řadu. Sanace objektů spočívala v zajištění jejich základových spár, zvýšení tuhostí nosných stěn, zajištění otvorů a stropních konstrukcí, sanací trhlin, vytvoření rozpěrných prvků, atd. 2014
PROAM, s.r.o. Vila na Hroznové, Brno Jednalo se o opravy vily s přístavbou okolních funkčních objektů.    2014
VUT v Brně REKONSTRUKCE ATLETICKÉHO STADIONU V AREÁLU PPV VUT V BRNĚ Jednalo se o sanaci železobetonových tribun sestávající z odstranění degradovaného betonu, nahrazení výztuží, reprofilací betonových prvků a opatření betonových dílů nátěry. 2013
Kroměřížská nemocnice a.s. Sanace mostu Oprava mostu v areálu nemocnice v Kroměříži spočívala v kompletní opravě betonových nosných konstrukcí mostu, opravě zábradlí zábradlí, odvodnění a navázání mostu na přilehlé komunikace. 2013
VH atelier spol. s r.o., Letovice, Masarykovo náměstí – Sanace objektů bytových domů a říčního koryta Předmětná budova byla postižena nerovnoměrným prosednutím základové spáry a došlo k porušení její tuhosti. Dle ohledání došlo k výraznějšímu poklesu v rámci základových linií bližších k říčnímu korytu. Sanace objektu bude provedena stabilizací základové spáry pomocí mikropilot typu TITAN, následně pak ztužením horní stavby systémem předpjatých žb trámců, lícové skořepiny v nejvíce porušené prostoře a dále pak sešitím trhlin pomocí systému vysokopevnostních šroubovic. 2011
Jiří Schystal POSOUZENÍ STAVU SKLEPNÍ PROSTORY S NÁVRHEM SANAČNÍCH OPATŘENÍ Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posudku stávající havarované sklepní prostory pod objektem Poledníkova 11 v Brně – Líšni i s návrhem sanačních opatření navazujících na provedenou prohlídku. 2010
Petr a Jitka Červenkovi ZAJIŠTĚNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU A ZÁKLADOVÉ SPÁRY PŘI ODKOPU ZEMNÍHO MASÍVU Rodinný dům, Podhoří 103 v Kuřimi, byl plánován k opravám, regeneraci a přistavění garážového stání před vlastní objekt. Garážové stání je situováno před čelní stěnu objektu do zářezu svahu. Tento, budoucí, zářez bylo nutné zajistit i se zajištěním stávající budovy. 2010
Mendelova univerzita v Brně POSOUZENÍ OPĚRNÝCH STĚN S NÁVRHEM STABILIZAČNÍCH ŘEŠENÍ – OLŠANY V rámci probíhajících oprav zámku bylo rozhodnuto majitelem o sešití výrazné trhliny v jednom ze štítů budovy. Štít je vybudován v tloušťce minimálně 300mm z cihel plných pálených na maltu vápennou. Celková délka trhliny z vnější strany štítu je cca 15.0m, z vnitřní strany štítu cca 7.0m. 2009
NPÚ ÚOP v Brně, místní Farnost Posouzení, opravy a rekonstrukce kostela NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V BRNĚ – HUSOVICÍCH Historická budova byla v průběhu let posuzována a opravována na konstrukcích krovu, nosných konstrukcích kostela, základových konstrukcích. Jedná se o dlouholetou akci, na které stále průběžně probíhají práce. Budova kostela je výjimečná svou nosnou konstrukcí, která je vytvořena jako železobetonová. Jedná se o výjimečnou stavbu jak z hlediska konstrukční, tak zejména památkového a postupy sanačních prací musí být tomuto přizpůsobeny. Oprava krovových konstrukcí, výměna krytiny, fasády kostela, návrh stabilizace stavby na méně únosném podloží. 12/2009
Města, obce, památkový ústav, soukromé osoby, aj. REKONSTRUKCE HRADEB, OHRADNÍCH ZDÍ Rekonstruované objekty jsou vesměs porušeny vykloněním od svislé roviny, zejména degradací pojiva ve sparách, destrukcí kusových staviv, kavernami a mnohdy i nešetrnými zásahy z minulosti. Snahou obdobných sanací je vždy uvedení stěn do původního stavu po konzultacích s orgány památkové péče, jejich statické zajištění nebo případné zvýšení únosnosti z hlediska požadavků objednatele a učinit taková opatření, aby byly konstrukce zachovány pro další generace. 12/2009
ST-OS Oslavany REKONSTRUKCE TĚŽNÍ VĚŽE V AREÁLU STROJÍRNY OSLAVANY Vyhlášeno jako Sanační dílo roku 2011

Jedná se o objekt stávající těžní věže v areálu strojíren. Strojírny Oslavany využívají vstupní oblast bývalého dolu Kukla. Rosicko-oslavanská uhelná pánev patří k nejstarším a zároveň nejmenším u nás.

09/2009
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT SOUBOR STAVEB REKONSTRUKCE NKP ŠPILBERK – II. ETAPA, HLÍDKA 4 Statická část projektu pro obnovu s opravou a sanací hlavní budovy hradu, přístavků, původních podzemních vodojemů, hradeb, kasemat a dalších objektů. Dále pak rekonstrukce Hlídky č. 4 v areálu parku kolem Špilberku. 07-09/2009
Projektis Kyjov SANACE OBJEKTU č.p. 551, KLVAŇOVO GYMNÁZIUM KYJOV-SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ, SEPNUTÍ Na předmětné budově stávajícího gymnázia v Kyjově (Klvaňovo gymnázium) byla projektována nástavba a zprovoznění podkroví. Stávající objekt byl porušen četnými trhlinami, vykloněním průčelní stěny a prosedáním základových spár. Celková statika objektu byla řešena pomocí zvýšení tuhosti předpjatými lany, hlubinným založením a sanací trhlin. 06/2008
GG Archico KINO HVĚZDA V UHERSKÉM HRADIŠTI Rekonstrukce objektu z hlediska značně porušených železobetonových konstrukcí a jejich snížené únosnosti. Kino bylo v době svého vzniku dimenzováno jako atomový kryt. 05/2008
Římskokatolická farnost Modřice SANACE KOSTELA SVATÉHO GOTTHARDA Sanační opatření z hlediska záchrany klenbových konstrukcí s malbami, sanace trhlin a podchycení prosedající základové spáry. Bylo provedeno zachycení výrazně prosedající věže kostela, sanace potrhaných kleneb, sešití trhlin, atd. Malby kleneb jsou určeny k restaurování. 12/2007
ST-OS Oslavany REKONSTRUKCE VODOJEMU V OSLAVANECH Celková rekonstrukce značně porušených nosných konstrukcí vodojemu. Výpočetní model byl vytvořen na celou konstrukci se započítáním dynamických účinků od větru. 03/2007