bglogo
bgabga

Památkové objekty

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích za období cca 12 let. V současné době máme realizovaných již cca 1200 stavebních děl v České republice i v zahraničí.

Objednatel Název zakázky Specifikace rozsahu zakázky
(co řeší – např. novostavba, stavební úpravy, opravy, rekonstrukce atp)
Termín dokončení zakázky
(rok)
NPÚ ÚOP v Brně, místní Farnost Posouzení, opravy a rekonstrukce kostela NEJSVĚTĚJŠÍHO SRDCE PÁNĚ V BRNĚ – HUSOVICÍCH  Historická budova byla v průběhu let posuzována a opravována na konstrukcích krovu, nosných konstrukcích kostela, základových konstrukcích. Jedná se o dlouholetou akci, na které stále průběžně probíhají práce. Budova kostela je výjimečná svou nosnou konstrukcí, která je vytvořena jako železobetonová. Jedná se o výjimečnou stavbu jak z hlediska konstrukční, tak zejména památkového a postupy sanačních prací musí být tomuto přizpůsobeny. Oprava krovových konstrukcí, výměna krytiny, fasády kostela, návrh stabilizace stavby na méně únosném podloží. 2009
ST-OS Oslavany REKONSTRUKCE TĚŽNÍ VĚŽE V AREÁLU STROJÍRNY OSLAVANY Vyhlášeno jako Sanační dílo roku 2011
Jedná se o objekt stávající těžní věže v areálu strojíren. Strojírny Oslavany využívají vstupní oblast bývalého dolu Kukla. Rosicko-oslavanská uhelná pánev patří k nejstarším a zároveň nejmenším u nás. V Oslavanech se začalo těžit v roce 1755. V roce 1865 byl důl vyhlouben jako větrací a odvodňovací šachta pro důl Františka.
09/2009
ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁŘ Ing. arch. RADKO KVĚT SOUBOR STAVEB REKONSTRUKCE NKP ŠPILBERK – II. ETAPA, HLÍDKA 4 Statická část projektu pro obnovu s opravou a sanací hlavní budovy hradu, přístavků, původních podzemních vodojemů, hradeb, kasemat a dalších objektů. Dále pak rekonstrukce Hlídky č. 4 v areálu parku kolem Špilberku. 07÷09/2009
SASTA CZ, a.s. REKONSTRUKCE DOMU PŘÍBOR 2 Historický objekt bývalého měšťanského domu u centrálního náměstí města byl určen k celkové sanaci z hlediska statického i z hlediska renovace vnitřních a vnějších prostor a fasád k objektu je plánována dvorní přístavba. Objekt byl porušen statickými poruchami, prosedáním základů, nízkou tuhostí objektu, porušenými stropními a krovovými konstrukcemi, atd. 03/2009
NPÚ ÚOP v Telči OPRAVY STROPNÍCH TRÁMŮ A KROVU ZÁMKU V NÁMĚŠTI NAD OSLAVOU Historické stropy a krovy hlavní budovy zámku a věže byly určeny k opravám. Jejich stav byl mnohde velmi neutěšený až havarijní a opravy si vyžádaly velmi citlivý přístup s použitím klasickým metod sanací a tvorby dřevěných konstrukcí. Jedná se o dlouhodobé opravy na významném památkovém objektu. 11/2008
Římskokatolická farnost Modřice SANACE KOSTELA SVATÉHO GOTTHARDA  Sanační opatření z hlediska záchrany klenbových konstrukcí s malbami, sanace trhlin a podchycení prosedající základové spáry. Bylo provedeno zachycení výrazně prosedající věže kostela, sanace potrhaných kleneb, sešití trhlin, atd. Malby kleneb jsou určeny k restaurování. 12/2007
Římskokatolická farnost Klobouky OPRAVA KROVU A STŘEŠNÍ KRYTINY NA KOSTELE SV. VAVŘINCE V KLOBOUKÁCH U BRNA  Po provedení průzkumných prací bylo přikročeno k postupným opravám krovových konstrukcí kostela se současnou výměnou krytiny a novým odvedením srážkových vod ze střešních rovin. Na krovu byly navrženy konstrukční prvky, spoje a detaily s důrazem na památkově chráněný objekt. Nyní realizována