Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích.

V areálu zámku byly provedeny opravy, rekonstrukce, zesílení a další stavební práce historického zdiva valů, podzemních prostor, ohradních stěn. Část vzácných ohradních stěn byla na místě srovnána unikátní navrženou technologií a k tomu navrženými konstrukčními prvky. Veškeré konstrukce a prvky byly prováděny s ohledem na využívání starých postupů stavění, aby nenarušily vzhled ani funkčnost původního zdiva
2020
Statické opravy a zajištění obloukové mostní kamenné konstrukce nad železniční tratí vedoucí přístupovou cestu k hradu.
2018
Kompletní projekt oprav dřevěných prvků stropních a krovových soustav a sanační opravy zdiva. Výsledný návrh oprav byl zpracován při zachování, co největšího množství stávajícího dřeva s důrazem na rekonstrukci dřevěných soustav do původního vzhledu.
8/2008 – 2014
Zámecké budově byly projekčně zpracovány opravy staticky porušených kleneb a stěn, kompletní opravy fasád, opravy konstrukce krovů a stropních konstrukcí, opravy elektrických rozvodů, klempířských a zámečnických výrobků, zajištění malovaných stropních konstrukcí, restaurátorské opravy dřevěných prvků, redukce vlhkosti, atd.
2012 – 2014
Zajištění stability opěrných stěn podél pěších tras v parcích kolem pevnosti Špilberk. Kompletní oprava kurtiny a statické opravy přilehlého bastionu. V rámci návrhů byl využíváno hojně původních technologií provádění.
2012
Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posouzení stavebně technického stavu budovy Vsetínského zámku a to zejména železobetonových sklepních konstrukcí pod pojížděnou plochou, dále pak zhodnocení porušení interiérů zámku v oblasti depozitářů trhlinkami ve stěnách, prohlídka krovových konstrukcí, jejich vizuální zhodnocení a předpokládaný objem konstrukčních oprav krovů, zhodnocení stavu stěn kolem zahrady s návrhem sanačních opatření, zhodnocení založení objektu. Návrh nových nosných podlahových konstrukcí v podkroví, případné posílení krovu vzhledem k jeho přepočtu na nová zatížení.
2010 – 2011
SV rámci probíhajících oprav zámku bylo rozhodnuto majitelem o sešití výrazné trhliny v jednom ze štítů budovy. Štít je vybudován v tloušťce minimálně 300mm z cihel plných pálených na maltu vápennou. Celková délka trhliny z vnější strany štítu je cca 15.0m, z vnitřní strany štítu cca 7.0m. Vzhledem k tomu, že na trhlinách se v posledních cca 8 letech neprojevují žádné pohyby a jeví se stabilní, byla dohodnuta pouze sanace těchto trhlin a nikoli sanace prosedající základové spáry. Trhlina byla sešity systémem helikálních výztuží instalovaných jak do ložných spár, tak do odvrtů napříč přes trhlinu.
2010
Společnost PROXIMA projekt s.r.o. byla objednatelem požádána o zhodnocení stávajících základových poměrů a jejich přitížení případným nastavením věže kostela v předmětné obci.
2010
Po provedení průzkumných prací bylo přikročeno k postupným opravám krovových konstrukcí kostela se současnou výměnou krytiny a novým odvedením srážkových vod ze střešních rovin. Na krovu byly navrženy konstrukční prvky, spoje a detaily s důrazem na památkově chráněný objekt.
2010
Historická budova byla v průběhu let posuzována a opravována na konstrukcích krovu, nosných konstrukcích kostela, základových konstrukcích. Jedná se o dlouholetou akci, na které stále průběžně probíhají práce. Budova kostela je výjimečná svou nosnou konstrukcí, která je vytvořena jako železobetonová. Jedná se o výjimečnou stavbu jak z hlediska konstrukční, tak zejména památkového a postupy sanačních prací musí být tomuto přizpůsobeny. Oprava krovových konstrukcí, výměna krytiny, fasády kostela, návrh stabilizace stavby na méně únosném podloží.
2009
Vyhlášeno jako Sanační dílo roku 2011
Jedná se o objekt stávající těžní věže v areálu strojíren. Strojírny Oslavany využívají vstupní oblast bývalého dolu Kukla. Rosicko-oslavanská uhelná pánev patří k nejstarším a zároveň nejmenším u nás. V Oslavanech se začalo těžit v roce 1755. V roce 1865 byl důl vyhlouben jako větrací a odvodňovací šachta pro důl Františka.
09/2009
Statická část projektu pro obnovu s opravou a sanací hlavní budovy hradu, přístavků, původních podzemních vodojemů, hradeb, kasemat a dalších objektů. Dále pak rekonstrukce Hlídky č. 4 v areálu parku kolem Špilberku.
07÷09/2009
Historický objekt bývalého měšťanského domu u centrálního náměstí města byl určen k celkové sanaci z hlediska statického i z hlediska renovace vnitřních a vnějších prostor a fasád k objektu je plánována dvorní přístavba. Objekt byl porušen statickými poruchami, prosedáním základů, nízkou tuhostí objektu, porušenými stropními a krovovými konstrukcemi, atd.
03/2009
Historické stropy a krovy hlavní budovy zámku a věže byly určeny k opravám. Jejich stav byl mnohde velmi neutěšený až havarijní a opravy si vyžádaly velmi citlivý přístup s použitím klasickým metod sanací a tvorby dřevěných konstrukcí. Jedná se o dlouhodobé opravy na významném památkovém objektu.
11/2008
Sanační opatření z hlediska záchrany klenbových konstrukcí s malbami, sanace trhlin a podchycení prosedající základové spáry. Bylo provedeno zachycení výrazně prosedající věže kostela, sanace potrhaných kleneb, sešití trhlin, atd. Malby kleneb jsou určeny k restaurování.
12/2007