Zakládání staveb a speciální zakládání staveb

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích.

Základové konstrukce byly ve složitých základových poměrech navrženy jako dilatovaná železobetonová deska na hutněných vrstvách násypů z drceného kameniva, některé vrstvy byly stabilizované cementem. Na provedené zhutněné násypy byla vytvořena základová deska.
2019
Založení na mikropilotách a železobetonových převázkách.
2016
Základové konstrukce byly vytvořeny ze základové železobetonové desky s hutněnými násypy, celé 1.PP bylo vytvořené rovněž jako železobetonová tuhá konstrukce. Vytvoření celého 1.PP spojeného tuze se základovou konstrukcí bylo vynuceno velmi složitými základovými poměry (částí pozemku navíc protéká občasná vodoteč) v místě stavby a rovněž také zadaným půdorysem stavby, pro který bylo použití železobetonu v 1.PP nejvýhodnější.
2015
Založení nového objektu ČOV na mikropilotách typu Titan.
7/2012
Stávající výrobní a skladová hala byla sanována systémem mikropilot a železobetonových převázek. Nově byla přistavěna další hala založená na mikropilotách se zajištěním stavební jámy u podkopávané haly systémem kotvených železobetonových membrán. Dále byl vybudován spojovací podzemní koridor.
2012
Jednalo se o založení čtyř nadstandardních rodinných domů o výšce 3 podlaží u rybníka s vysokou hladinou podzemní vody a dále pak dalších dvou bytových domů o čtyřech nadzemních podlažích a penzionu v dané oblasti. Základové poměry jsou v dané oblasti více než složité, 80cm pod terénem se nacházejí rozbředlé nivní hlíny a tyto pokračují až do cca 4.0m. Z výše uvedených důvodů bylo rozhodnuto o založení objektů na kořenových pilotách (mikropilotách) spolu se železobetonovými převázkami.
2006-2008;
2010-2011
Jedná se o statický výpočet a určení charakteristik mikropilot, jakožto základových prvků pro budoucí jeřábové dráhy vestavované do stávající haly.
Na mikropiloty byly posléze navařeny hlavy a ukotveny paty sloupů.
2010
Po provedení první části objektu jeho založení na hlubinných prvcích bylo provedeno založení 2. části budovy. Založení této stavby opět na prvcích hlubinného zakládání si vyžádalo zabezpečení okolních objektů pomocí systému kotvených dočasných pažících stěn se zabudovanými svislými záporami. Štít objektu souseda, vystavěn částečně z kotovic a bez vazby zdiva, byl ztužen pomocí membrány z torkretového betonu.
09/2008
Kompletní sanace založení stavby a založení nové vestavby do stávajících prostor. Hladina podzemní vody byla nalezena nad základovou spárou, patrné výrazné porušení objektu trhlinami a pohyby v základech a osných stěnách.
03/2008
Sanační opatření z hlediska záchrany klenbových konstrukcí s malbami, sanace trhlin a podchycení prosedající základové spáry. Základová spáry prosedající věže a stržené části stavby byla podchycena soustavami mikropilot, které byly vrtány mimo stávající základy budovy. Vrtným pracem předcházel archeologický průzkum.
12/2007