bglogo
bgabga

Geotechnika a mechanika hornin

Jedná se pouze o velmi krátký výběr ze staveb, na kterých se pracovníci firmy přímo podíleli ve všech průzkumných, projekčních a navazujících fázích za období cca 12 let. V současné době máme realizovaných již cca 1200 stavebních děl v České republice i v zahraničí.

Objednatel Název zakázky, fotogalerie Specifikace rozsahu zakázky
(co řeší – např. novostavba, stavební úpravy, opravy, rekonstrukce atp)
Termín dokončení zakázky
(rok)
ING.LEOŠ GURKA Horizontální betonárna pro haly B91S a VPS Zajištění stavební jámy pro budoucí jímku v půdorysných rozměrech 7.030m x 6.0m a hloubce výkopu 6.50m. Pažící mikrozáporová kotvená konstrukce se následně stala součástí trvalé konstrukce jímky.  2015
RYBÁK-projektování staveb, spol. s r.o. SANACE OPĚRNÉ STĚNY OBORA V LETOVICÍCH Stabilizace zemního tělesa tvořícího silniční násep jištěný v původní podobě kamennými plentami. Docházelo k výrazným deformacím násypu, roztlačování zemního tělesa, degradacím obezdívky a řícení.   2015
BioVendor-Laboratorní medicína a.s. Rekonstrukce a úprava 1.NP SO01 společnosti BioVendor – Lab.med. a.s., Gastro + kantýna Stávající porušené nosné konstrukce objektu byly zajištěny systémem mikropilot, těžce zatížené podlahy v objektu byly osazeny na systém zemních hřebů se spolupůsobením plošného založení na hutněných násypech, trhliny v objektu sanovány, kompletní stavební úpravy objektu (vnitřní prostory, sítě, atd.). 2014
PROAM, s.r.o. HROZNOVÁ 19, BRNO – PŘÍSTAVBA Vytvoření pažících konstrukcí ze svislých zápor, torkretu a kotev, případně hřebíkování. Konstrukce zajišťovaly svah, komunikaci nad svahem a hlavní řas vodovodu v Pisárkách. 2013
ATELIER FABÍK, Třebíč REKONSTRUKCE VÝROBNÍHO OBJEKTU S PŘÍSTAVBOU V TŘEBÍČI, DOČASNÉ PAŽENÍ STAVEBNÍ JÁMY Zajištění stavební jámy bylo provedeno pomocí berlínského pažení, svislé zápory z HEB profilů, kotvy předpínané, výplň z dřevěných klínovaných desek v horní části pažení a torkretových betonů ve spodní části pažení. 2013
Obec Střelice ÚPRAVA STŘELICKÉHO POTOKA KM 2,020 – 2,800 STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ OPĚRNÝCH ZDÍ A PŘILÉHAJÍCÍCH NEMOVITOSTÍ Bylo provedeno zajištění nestabilní části Střelického potoka, se zajištěním okolních staveb, úprava koryta potoka. 2013
Atic, s.r.o. KOMPETENČNÍ CENTRUM KUŘIM Založení jeřábové dráhy a těžce zatížených podlah na mikropilotách.  2013
Mendelova univerzita v Brně STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ BUDOVY ARBORETA Bylo provedeno se zachycením zemních tlaků působících na betonovou stěnu pomocí systému zemních kotev, posílení základové spáry pomocí systému mikropilot a jeho zapojení do již stávajícího systému podchycení vytvořeného v minulosti, - sanace trhlin v nosných stěnách systémem vysokopevnostních šroubovic 2013
SONNENTOR s.r.o. Adaptace skladového areálu Mlaty V rámci zakázky byly navrženy dočasné i trvalé pažící konstrukce pro založení nové části skladu situované vedle původních hal. 2012
SASTA CZ a.s. OPRAVA OPĚRNÉ STĚNY NA ŘECE SVITAVĚ V AREÁLU SPOLEČNOSTI PENAM a.s. Zajištění břehu říčky pod stávající budovou mlýna a přilehlé komunikace.  2012
VH atelier spol. s r.o. Letovice, Masarykovo náměstí – Sanace objektů bytových domů a říčního koryta Předmětná budova byla postižena nerovnoměrným prosednutím základové spáry a došlo k porušení její tuhosti. Dle ohledání došlo k výraznějšímu poklesu v rámci základových linií bližších k říčnímu korytu. 2011
Jiří Schystal, Brno POSOUZENÍ STAVU SKLEPNÍ PROSTORY S NÁVRHEM SANAČNÍCH OPATŘENÍ Společnost PROXIMA projekt, s.r.o. byla objednatelem požádána o zpracování posudku stávající havarované sklepní prostory pod objektem Poledníkova 11 v Brně – Líšni i s návrhem sanačních opatření navazujících na provedenou prohlídku. 2010
SASTA CZ a.s. Rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka, dočasné pažení stavební jámy – speciální zakládání Jednalo se o vytvoření dočasných konstrukcí zabezpečení zemního tělesa a stávajících konstrukcí založení a potažmo horních staveb při otevření výkopu pro uvedenou stavbu. Trvalé pažení převezme posléze nová konstrukce, která bude působit jako rozpěra. Zajištění bylo provedeno technologií hřebíkování s plošným zabezpečením tělesa pomocí torkretové stěny. 2010
Obec Olšany POSOUZENÍ OPĚRNÝCH STĚN S NÁVRHEM STABILIZAČNÍCH ŘEŠENÍ – OLŠANY Jednalo se o stabilizaci stávajících opěrných zídek podél místních komunikací v intravilánu obce Olšany. Opěrné konstrukce jsou vytvořeny dílem z betonových zídek a dílem z gabionových konstrukcí. Stávající využití staveb zůstávalo beze změny, tedy zůstávaly opěrnými zídkami. 2010
BESTA – ING. BRÁZDA s.r.o. RESTAURACE A UBYTOVACÍ ZAŘÍZENÍ OLOMUČANY, I. ETAPA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST, TRVALÉ A DOČASNÉ ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA Jedná se o vytvoření trvalých a dočasných pažících konstrukcí, které budou zajišťovat zemní tělesa, parkovací stání a potažmo stávající stavby na svahu v zadní části objektu. Trvalá pažící konstrukce bude vytvořena jako záporová kotvená stěna s přitížením paty pomocí gabionů nebo skalního zásypu. 2010
SASTA CZ, a.s. REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA BOUDY „MÁMA“ č.p.124, A REKONSTRUKCE A PŘÍSTAVBA č.p.261 V PECI POD SNĚŽKOU, DOČASNÉ PAŽÍCÍ KONSTRUKCE Jednalo se o vytvoření dočasných pažících konstrukcí, které budou zajišťovat zemní tělesa v okolí stavebních jam pro přistavované objekty k Boudě Máma v Krkonošském národním parku. Funkčně se jednalo o dva objekty, pažící konstrukce tento stav zohledňovaly při zachování funkčnosti pažení. Přirozená seismicita v oblasti je do 7 stupně M.C. S. 2010
MVDr. Vlastimil Žďárský STABILIZACE RD V HABROVANECH,  TRVALÉ ZAJIŠTĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA – 1.ETAPA, STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ČÁST Projekt se zabýval vytvořením trvalých konstrukcí pro zabezpečení zemního tělesa a stávajícího rodinného domu. Při průzkumech byly zjištěny trhlinky na objektu , které jsou poplatné použité technologii výstavby (Ytong bez perlinky) a dále také pohybům v podzákladí domu. 2010
SASTA CZ a.s. Hala Aguna Brno – Speciální zakládání   Ve stávající hale byly provedeny přes dátkobetonovou podlahu mikropiloty. Na mikropiloty byly posléze navařeny hlavy a ukotveny paty sloupů. 2010
R-Atelier s.r.o. ZPŘÍSTUPNĚNÍ BRNĚNSKÉHO PODZEMÍ – SOUBOR STAVEB ZELNÝ TRH – LABYRINT + MINCMISTROVSKÝ SKLEP Projektová dokumentace byla zpracována z hlediska požadavku budoucí využitelnosti podzemních prostor. Statická část projektu se zabývala stávajícím stavem konstrukcí, jejich ohledáním a ohodnocením, statickými zásahy do starých sklepních obezdívek i do v minulosti vybudovaného zajištění, vstupy do sklepních prostor z úrovně chodníku, propojením sklepení, vložením zcela nových konstrukcí, zajištěním okolních objektů (domů , kolektoru), atd. 12/2009
Centrum Tišnov Rekonstrukce bytového domu Komenského nám. č. p. 146, Tišnov Stavba sestává ze dvou funkčních celků a to stávající budovy a nové přístavby. Stávající budova vystavěná na tři nadzemní podlaží bude celkově sanována a následně bude disponovat pěti obytnými podlažími. Nová přístavba je plánována na dvě podlaží.Stávající objekt je celkově staticky sanován (základové i horní nosné konstrukce) se zachováním původního rázu budovy. Nová přístavba je řešena se založením na kořenových pilotách (složité základové poměry s nízkými parametry únosností základových půd), horní nosná konstrukce je monolitická železobetonová. 12/2009
Pan TOMÁŠ FRÖHLICH Založení jeřábu a jeřábové dráhy Založení jeřábové dráhy bylo provedeno metodami hlubinného založení vzhledem ke složitým základovým poměrům charakterizovaným až do 8.0m pod terénem navážkami, organickými náplavami, tedy velmi neúnosnými a prosedavými zeminami. 08/2009
Obec Olšany POSOUZENÍ OPĚRNÝCH STĚN S NÁVRHEM STABILIZAČNÍCH ŘEŠENÍ – OLŠANY Jedná se o stabilizaci stávajících opěrných zídek podél místních komunikací v intravilánu obce Olšany. Opěrné konstrukce jsou vytvořeny dílem z betonových zídek a dílem z gabionových konstrukcí. 07/2009
APOLO CZ, s.r.o. ŠKOLÍCÍ A VZDĚLÁVACÍ CENTRUM THT, s.r.o. Budova školícího střediska s jídelnou a šatnami, plánovanou na tři nadzemní podlaží, přičemž spodní podlaží bude částečně pod terénem (ze strany stávající haly). Budova navazuje na stávající objekty, ale je od nich dilatována. Založení objektu bylo provedeno na mikropilotách se součinností plošných základů (základové poměry velmi složité charakterizované mokrými až částečně rozbředlými jíly), částečně byl pažen zemní masív pomocí hřebíkování, horní nosné konstrukce monolitické železobetonové. 06/2009
paní Ivana Mlčková ZAJIŠTĚNÍ ODKOPU SVAHU, MILONICE, č.p. 17 Stávající svah byl původně pažen zárubní kamennou stěnou, která dne 30.3.2009 před 18 hodinou podlehla zřícení a pažený svah se částečně sesunul. V květnu 2009 bylo zpracováno posouzení stability svahu po sesunu, které konstatovalo jeho výraznou nestabilitu.
Tato dokumentace řeší zajištění zemního tělesa a to horní, kterou dle dohody mezi vlastníky přiléhajících pozemků zajistí na své náklady vlastník horního pozemku (nad sesuvem). Spodní polovina byla dočasně vydřevena.
06/2009
Obec Jinačovice SANACE SESUVU, KYJOV Stávající zemní těleso bylo porušeno sesuvem nad stávajícími objekty. Smyková plocha sesuvu prochází objektem nad sesuvem. Jedná se kritickou situaci, kterou je nutné vždy neprodleně řešit. Úloha byla zadána ve výpočetním softwaru GEO 5 určeném pro řešení geotechnických modelů. 11/2008 – PD
Obec Jinačovice STABILIZACE OPĚRNÉ STĚNY U č.p.37, SPECIÁLNÍ ZAKLÁDÁNÍ, OBEC JINAČOVICE Jednalo se o vytvoření trvalé záporové stěny, která zajišťuje zemní těleso proti zemnímu tlaku a pojezdu na vozovce přiléhající ke stěně.
Konstrukce stěny je vytvořena jako železobetonová torkretová kotvená stěna, její pata je zakotvená do železobetonové převázky, která je podporována mikropilotami o délce 3.0m. Stabilizace tělesa je provedena pomocí trvalých zemních kotev délek 6.0m a 3.50m.
11/2008
České dráhy ČD, DDC- OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU SKALICE N. S.-Č. TŘEBOVÁ – KOTVENÉ STĚNY, STABILIZACE ZEMNÍCH TĚLES A SKALNÍCH BLOKŮ V ÚSEKU TRATI Sanační zásahy, rekonstrukce, statické zajištění sklaních bloků a masívů hřebíky a kotvami, zajištění zemních těles. 11/2008
MASARYKOVO MUZEUM V HODONÍNĚ PŘÍSTAVBA VLASTIVĚDNÉHO MUZEA KYJOV
DOČASNÁ PAŽÍCÍ KONSTRUKCE SE ZAJIŠTĚNÍM STÁVAJÍCÍ STĚNY
Vedle stávající budovy muzea byla projektována přístavba na volném pozemku, která využívá prakticky celou jeho plochu. Nad pozemkem je vysoká stěna zajišťující zemní těleso, vedle pozemku okolní budovy a frekventovaná komunikace. Nová budova disponuje podzemním podlažím, jehož úroveň byla cca 10.5m pod úrovní terénu nad stávající opěrnou stěnou. Fotografie popisují postup záporového kotveného a hřebílkovaného pažení členité stavební jámy a zajištění zemních masívů a okolních podkopávaných objektů. 10/2008
ING. J.BRANDA a MUDR. Z.RÁČIL ZAJIŠTĚNÍ SKALNÍHO TĚLESA V MORAVSKÉM KRASU, obec SVATÁ KATEŘINA Zajištění nestabilního a rozpadajícího se skalního tělesa nad novostavbou rodinného domu ve stísněných poměrech, zajištění jednotlivých kamenných bloků, které nebylo možné ze skalního masívu deponovat. 05/2007